phone mail

artykuły

Kiedy składać VAT-27?

Kiedy składać VAT-27?

Zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym”.
Powyższy przepis wskazuje, że informacje podsumowujące w obrocie krajowym (druk VAT-27) składają wyłącznie podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy lub świadczący usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Jak wynika z art. 101a ust. 2 ustawy o VAT informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Informacje VAT-27 składa się więc wyłącznie za okresy miesięczne niezależnie od tego, czy podatnik dla celów VAT składa deklaracje miesięczne, czy kwartalne. Składając deklarację VAT kwartalnie informację podsumowującą składa się miesięcznie do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W myśl art. 101a ust. 2 ustawy o VAT informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonanie dostawy towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy VAT lub wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT będzie skutkować koniecznością złożenia za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy informacji podsumowującej VAT-27. Również zaliczki (zadatki, przedpłaty) otrzymane w związku dostawami ww. towarów lub świadczeniami wskazanych usług będą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego, a w następstwie obowiązkiem złożenia za okres powstania obowiązku podatkowego informacji podsumowującej w obrocie krajowym.
Podatnicy, u których nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu ww. transakcji za dany miesiąc nie mają obowiązku składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27.
Czy jednak brak powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. transakcji za okres rozliczeniowy uniemożliwia podatnikom złożenie „zerowego” druku VAT-27, i czy warto taki druk zerowy złożyć?
Przepisy dotyczące składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wskazują jedynie na obowiązek złożenia takich druków za miesiąc powstania obowiązku podatkowego. W przepisach nie ma mowy o możliwości składania „zerowych” druków VAT-27. Jednakże brak przepisów obligujących podatników do składania „zerowych” informacji podsumowujących nie oznacza, że podatnicy sami nie mogą złożyć takich druków z własnej inicjatywy. W przepisach nie ma bowiem przepisu ograniczającego prawo podatnika do złożenia „zerowej” informacji. Gdyby tak było w ustawie VAT musiałby istnieć przepis wyraźnie określający brak możliwości złożenia takiego druku przez podatnika. Również organy podatkowe nie mogą odmówić przyjęcia „zerowego” druku VAT-27, bowiem zgodnie z art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Organ podatkowy nie może odmówić przyjęcia dokumentu, deklaracji, informacji, nawet gdy jego złożenie nie ma umocowania w przepisach, bowiem organ podatkowy odmawiając przyjęcia takiego dokumentu musi działać na podstawie (i w granicach) przepisów prawa podatkowego. Nie ma natomiast przepisu dającego uprawnienie organowi podatkowemu do nieprzyjęcia od podatnika „zerowej” informacji podsumowującej – nie ma bowiem podstawy prawnej do takiego postępowania. Odpowiedź na pytanie, czy można składać „zerowe” informacje podsumowujące w obrocie krajowym nie wyjaśnia jednak w jakim celu składać „zerowe” informacje podsumowujące. Moim zdaniem powinno się je składać, bowiem niejednokrotnie zdarza się, że jako podatnicy nie możemy przewidzieć, czy jakaś osoba w naszej firmie nie dokona operacji gospodarczej (np. sprzedaży niewielkiej ilości złomu, czy makulatury), o której nie poinformuje od razu i nie zostanie na tę okoliczność wystawiona faktura. Późniejsze wystawienie dokumentu sprzedaży będzie się wiązało również z korektą deklaracji VAT oraz złożeniem druku VAT-27. Jeśli informacja podsumowująca nie została złożona w terminie, to podatnik nie będzie uprawniony do złożenia korekty informacji podsumowującej. Będzie musiał złożyć informację podsumowującą z zaznaczeniem „złożenie informacji”. Jednak termin do jej złożenia zapewne już minął. W takim przypadku sprzedawca może być ukarany na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Z art. 80a § 2 k.k.s. wynika, że kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji podsumowującej, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W związku z niezłożeniem w terminie informacji podsumowującej grozi grzywna za wykroczenie skarbowe. Aby uniknąć ukarania grzywną, konieczne będzie dołączenie do składanej po terminie informacji podsumowującej wyjaśnienia przyczyny jej złożenia po terminie, tj. czynnego żalu. Opisana sytuacja może zdarzyć się wielokrotnie. Sposobem na powyższe jest właśnie składanie „zerowych” informacji podsumowujących, które zawsze będą złożone w terminie. Ewentualne nieujęte pierwotnie transakcje mogą być wówczas składane jako korekta „zerowej” informacji. Nie trzeba będzie wówczas kajać się przed organem podatkowym na podstawie art. 16 kks. Gdyby organ podatkowy w toku rozmowy ustnej zobowiązał podatnika do nieskładania „zerowych” informacji podsumowujących należy zignorować ustną prośbę i wnioskować o sformułowanie takiego żądania na piśmie. Zapewne organ skarbowy, wobec brak podstaw prawnych do nieskładania „zerowego” VAT-27, odstąpi od bezpodstawnego żądania. Musiałby bowiem wskazać w swoim piśmie podstawę prawną żądania, a taka jak wskazałem wyżej, nie istnieje.


»» wstecz | strona główna